مولد نر بلک جرمن شولاین موبلند از مولدین وارداتی ( شجره دار)👇

‏مولد نر شیتزو سوپر فلت 👇

‏مولد نر جرمن شپهرد ورک لاین بلک سیبل وارداتی 👇

‏جرمن شپهرد شولاین دورنگ موبلند 👇